Konkurs ferie z książką - Regulamin

http://www.cck.chocen.pl/centrum-kultury/konkursy/ferie-z-ksiazka.html
100%auto
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka zapraszają do ud [...]

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka zapraszają do udziału w Konkursie Czytelniczym „Ferie z książką”

 

Regulamin konkursu:
1. Cele konkursu:
Konkurs ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Nawiązanie kontaktów czytelniczych oraz poznanie zasobów biblioteki gminnej i szkolnych.

 

2. Przebieg konkursu:
Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie graficznej (pisanej ręcznie, pisanej komputerowo, z rysunkami lub bez rysunków) zachęcającej do przeczytania książki wcześniej wypożyczonej z biblioteki gminnej lub szkolnej. Konkurs nie dotyczy lektur szkolnych.

 

3. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież korzystająca z bibliotek.

 

4. Termin:
Prace pisemne należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach lub Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteki

 

5. Kryteria oceny pracy:
Prace pisemne mają charakteryzować: zgodność z tematem konkursu, estetyka, czytelność pisma, poprawność ortograficzna oraz terminowość wykonania.

 

6. Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:
klasy 0 – I SP ( dla uczniów 0 i kl. I prace mają formę wyłącznie plastyczną),
klasy II – III SP,
klasy IV- VI SP,
klasy I – III gimnazjum.

 

7. Opis pracy:
Prace powinny zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko, klasa, szkoła autora pracy,
autor i tytuł przeczytanej książki,
imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciel prowadzący, bibliotekarz).

 

8. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach i Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka

 

9. Fundatorzy nagród:
Urząd Gminy w Choceniu, Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka.

 

 

  • Organizator nie zwraca nadesłanych prac i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania nagrodzonych prac.
  • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację nagrodzonych prac. 
  • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, publikowania wizerunku przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
  • W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.